Obch. podmínky a GDPR

Obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů dle GDPR (podrobnosti ZDE):

I.
Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je společnost TFE elektronika s.r.o., IČO: 07197047, se sídlem nám. Svobody 1509, 696 81 Bzenec, zastoupená jednatelem panem Tomášem Flajzarem (kontaktní email: info@tfe.cz) a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.tfe.cz.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 

II.
Uzavření kupní smlouvy
Internetová adresa www.tfe.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Uvedené ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
Prodávající je oprávněn objednané zboží dodat i prostřednictvím jiného dodavatele.
Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména:
- objednávané zboží
- způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží, s vyjímkami uvedenými v odstavci V. těchto Obchodních podmínek.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna vložených údajů. Po odeslání objednávky jsou údaje prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, která je součástí objednávky.
Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícímu na jeho uvedenou adresu elektronické pošty.
Kupující souhlasí s použitím komunikačním prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
 

III.
Cena zboží a platební podmínky
1. Cena za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující hradit:
- v hotovosti, na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
- v hotovosti v místě provozovny prodávajícího (osobní odběr)
- on-line platebními metodami (platební kartou přes zabezpečené rozhraní společnosti ThePay)

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).
V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

V případě, že je kupující z jiného členského státu EU a chce uplatnit odpočet DPH, nelze využít platbu on-line ThePay nebo automaticky generovanou Zálohovou fakturu, ale je nejprve třeba kontaktovat Prodávajícího za účelem ověření registrace a vystavení platebního dokladu bez DPH. 
 

IV.
Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo v souladu s ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí nebo ode dne převzetí první dodávky zboží jedná-li se o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, bez udání důvodu.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. odst. 1 se kupní smlouva od počátku ruší.
Zde neleznete formulář pro odstoupení od smlouvy, ten prosím vyplňte a zašlete na naši adresu nejlépe spolu s vráceným zbožím.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. A to buď osobně na provozovně prodávajícího v dohodnutém termínu nebo poštou. Zboží nesmí být prodávajícímu vráceno formou dobírky nebo jiným způsobem, který by nedovoloval nejprve zkontrolovat jeho stav a teprve následně vyplatit kupní cenu nebo její část.
Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
Ve lhůtě 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 

V.
Přeprava a dodání zboží
Místem dodání je adresa uvedená v elektronické objednávce, nebo v případě volby "Osobní odběr" provozovna prodávajícího.
Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím.
Prodávající se zavazuje dodat zboží v nejkratším možném termínu, nejpozději 14 dnů od odeslání objednávky, pokud není u zboží uveden jiný dodací termín nebo pokud se smluvní strany nedohodly jinak. K ceně zboží je připočtena cena dopravy, dobírky a případně balné dle ceníku v nákupním košíku, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Uvedené ceny dopravy mohou být prodávajícím jednostranně upraveny v případě objemnějších zásilek, objednávek s větším počtem kusů a nebo z jiných důvodů, které prokazatelně navýší náklady na dopravu a služby s tím spojené na straně prodávajícího.
 

VI.
Odpovědnost za vady, záruka, spotřebitelské spory
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

VII.
Ochrana osobních dat a GDPR
1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb a dále dle zásad nařízení GDPR. Podrobnosti o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR si můžete přečíst ZDE.
 

VIII.
Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Platnost změny obchodních podmínek je dnem jejich zveřejnění na www.tfe.cz.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné vůči kupujícímu dnem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím.
Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.tfe.cz podléhají autorským právům a nesmějí být kopírovány či jinak užívány bez písemného souhlasu prodávajícího.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.července 2017.

Katalog FLACARP

Katalog FLACARP 2021
Chcete mít přehled o celém našem sortimentu pro rybáře?
Aktuální katalog FLACARP ke stažení ZDE ...

Prodejna

TFE elektronika s.r.o.
náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec

obchod@tfe.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím